Certifications

CERTIFICATIONS

-  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เลขที่ จ 3-73-5 /49 ปท

-  ใบอนุญาต ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

   ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ

   ใบอนุญาตที่ : (2) ท 6751-1768/1955   มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551

-  ใบอนุญาต ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

   ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ป้ายเครื่องหมายบอกทาง

   ใบอนุญาตที่ : (2) ท 6750-1767/1955   มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551

- หนังสือรับรอง Made in Thailand (MIT) จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ MIT6408004064

Visitors: 52,130