ผลิตภัณฑ์ Made in Thailand

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง(MIT)

 

สินค้าของทาง บริษัท ไมโคร เพาเวอร์ (ไทย) จำกัด ได้การรับรองจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นสินค้า Made in Thailand เลขที่ MIT6408004064

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • ทางบริษัทฯ ยินดีรับซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่สินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถอ้างอิงจาก Serial Number รับประกันบนกล่อง และ Serial Number

รับประกันบนตัวเครื่อง หรือใบเสร็จจากทางบริษัทฯ และ ใบรับประกัน

 • บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน

และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ต่อไปตามระยะเวลาที่หลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก

 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงายุการใช้งานของ Battery ที่ติดมาพร้อมกับตัวเครื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ จะรับประกันไว้ที่ 2 ปี
 • เงื่อนไขการรับประกันนี้ ไม่คลอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดปกติ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การตกหหล่น บุบ มีรอยแงะ, การตกน้ำ การซ่อมแซม

หรือการดัดแปลงจากช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนบริษัท

 • ทั้งนี้ Serial Number ยังต้องคงอยู่ เพื่อใช้ในการตรวจสอบระยะเวลาการรับประกัน ตัวอย่างที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่น อุปกรณ์เสียหาย

จากการใช้งานของลูกค้า อุปกรณ์หักชำรุด ทำตกกระแทก ตกน้ำ เปียกน้ำและช็อตจนใช้งานไม่ได้ นำไปดัดแปลง และใช้งานแบบผิดวิธีภายในระยะเวลา 5 ปี

 

ทางบริษัทฯ ยินดีให้ลูกค้าสามารถซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่สินค้าได้ ตามกำหนดนี้

 • อาการภายนอกที่เห็นได้ในทันที เช่น ไฟแสดงสถานะต่างๆมีปัญหา ชาร์จไฟไม่เข้า เปิดเครื่องไม่ติด ไฟที่หลอดไม่ติด หรือไม่สว่าง

ตัวเครื่องประกอบไม่เรียบร้อย หรือที่พบว่าผิดปกติขณะใช้งาน

 • หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯจะถือว่าเป็นการใช้งานที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า แต่ลูกค้ายังสามารถใช้บริการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่

จากทางบริษัทฯได้ โดยทางบริษัทฯจะคิดค่าซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ตามความเหมาะสม

 

การรับประกันถือเป็นการสิ้นสุดเมื่อ

 • สินค้าไม่มี Serial Number ( หมายเลขตัวเครื่อง ) 
 • สินค้าที่เสียหายเนื่องจากการใช้ผิดวิธี หรือมีการดัดแปลง
 • สินค้าที่ชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือจากเหตุการณ์ เช่น ทำตก โดนน้ำ ไฟไหม้ จากการใช้งานของลูกค้า

 

การซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่สินค้า

 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่สินค้า ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นหรือไม่ ลูกค้าสามารถแจ้งได้ที่ :

          โทรฯ : 02-150-9501-10

 

ตรวจสอบการรับประกัน

กรุณากรอกหมายเลขเครื่อง


 

Visitors: 53,402